761 Thesis : [255] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 255
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ลีลาวาทศิลป์ในการแปลความหมายอัลกุรอานฉบับภาษาไทย สูเราะฮฺอัรเราะหฺมานซาผีอี, อาดำ; นูรอลินา, ตยุติวุฒิกุล; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2021การพัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการดำเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลานิเลาะ แวอุเซ็ง; ยู่โสบ แขกพงศ์; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562ประเพณีการจัดงานเลี้ยงสมรสของมุสลิมในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีอับดุลฮาดี สะบูดิง; ซำซูดิน กาหลง; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2564ระเบียบวิธีการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยอิหม่ามอัลบะเฆาะวีย์และอิหม่ามอิบนุอาดิละ:กรณีศึกษาเปรียบเทียบสูเราะฮอัลบะเกาะเราะหฺอาลี สาเมาะ; ฟะห์ครี สาอะ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2018Contemporary Islamic education in LiberiaRusdee Taher; Omar Kalifa Fofana; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562การเข้ารับอิสลามของชนต่างศาสนิกในประเทศไทย : กรณีศึกษามุอัลลัฟในชุมชนมุสลิมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันอับดุลเลาะ หนุ่มสุข; ปริญญา ประหยัดทรัพย์; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2018ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร์เพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูหะมัด คอยา; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2561ฮาลาลในกฎหมายอิสลามและการนำไปใช้ของครอบครัวมุสลิมสำหรับการเลี้ยงบุตรในอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัสมัน แตอาลี; อิบรอเฮม บาราเฮง; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562ปัจจัยทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขายะลาธวัช นุ้ยผอม; ฟาริส สือรี; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2561สภาพ ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนิเลาะ แวอุเซ็ง; มีรฟะ ดอเลาะ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554-2558 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต; สะอารี มามะ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562สภาพ ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอาหรับ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาเดร์ สะอะ; ยามูดิน สาและ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562การบริหารจัดการโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีอิสลาม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบาละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลาเขต 2อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต; อนนต์ ตุหาย; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562ศึกษาเปรียบเทียบการอนุญาโตตุลาการในกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทยอีสมาแอ กาเต๊ะ; ซาฟารี เหาะไบ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562ระบบสินเชื่อของสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด : การดำเนินงานและปัญหาธวัช นุ้ยผอม; ดลฮาดี โดมาแร; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562การปฏิบัติการสอนตามแนวทางนบีมุฮัมมัดของครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสกาเดร์ สะอะ; อับดุลเลาะ มะฆา; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562บทบาทและอำนาจหน้าที่ของดะโต๊ะยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลอัสมัน แตอาลี; นุฮ มะ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562บทบาทสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกธวัช นุ้ยผอม; อาหามะ อาแว; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด จังหวัดปัตตานีธวัช นุ้ยผอม; รุสลี มูซอ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562ความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก ในอิสลาม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคล้า ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลากาเดร์ สะอะ; โมหะมัดรูฟานี บาเหะ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 255