กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15635
ชื่อเรื่อง: ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทการ์ เสนแก้ว
อภิญญา สุราวุธ
อาริยา จูดคง
สุพร ฆังคมณี
ศรินณา ชูธรรมธัช
อุดร เจริญแสง
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15635
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น