กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15625
ชื่อเรื่อง: การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทการ์, เสนแก้ว
อภิญญา, สุราวุธ
สุพร, ฆังคมณี
อาริยา, จูดคง
ลักษมี, สุภัทรา
ศรินณา, ชูธรรมธัช
อุดร, เจริญแสง
นลินี, จาริกภากร
ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
พัชรี, นิยมศรีจันทร์
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น