กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15621
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ถั่วหร้่ง-การผสมพันธู์และการสร้างRIL
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิระ, สุวรรณประเสริฐ
ทาริกา, หนิมุสา
จอมขวัญ, วงศ์อรุโณทัย
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15621
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
การปรับปรุงพันธุ์ถั่วหรั่ง-การผสมพันธุ์และการสร้างRIL.pdf151.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น