กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15588
ชื่อเรื่อง: การใช้วัสดุเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดสกุลนางรม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิญญา สุราวุธ
ลักษมี สุภัทรา
ประสพโชค ตันไทย
นันทิการ์ เสนแก้ว
อุดร เจริญแสง
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15588
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
การใช้วัสดุเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดสกุลนางรม.pdf6.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น