Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15202
Title: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จังหวัดพัทลุง ปี 2557
Authors: สมควร, วรรณรัตน์
อรทัย, เพ็งประไพ
Keywords: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
Issue Date: 2557
Publisher: สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร
Abstract: ปัจจุบันการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น เกษตรกรต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือ การนำเอากระบวนเรียนรู้ในการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่ม จากขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร โดยการพัฒนาดังกล่าว สามารถพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ แหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรด้านเคหกิจเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้สู่เกษตรกรและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดวิทยากรเกษตรกรทางด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้นำองค์กรเกษตรกรที่มีความสามารถทั้งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรสู่การเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงด้านรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครอบครัวเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งหวังให้แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ในรูปแบบกลุ่มต่อไป
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15202
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.