กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13602
ชื่อเรื่อง: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13602
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น