993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [50] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
Issue DateTitleAuthor(s)
2553คู่มือการจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2538ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ. ๒๕๔๗กระทรวงอุตสาหกรรม
2546ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๖กระทรวงอุตสาหกรรม
2554ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔กระทรวงอุตสาหกรรม
2551ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๑กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2550ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนำเครื่องใช้ไฟฟาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2550ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช้ แล้วของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.๒๕๔๗กระทรวงอุตสาหกรรม
2548ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘กระทรวงอุตสาหกรรม
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกับกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.๒๕๔๗กระทรวงอุตสาหกรรม
2549ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๙กระทรวงอุตสาหกรรม
2546ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายกระทรวงอุตสาหกรรม
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันที่ใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมันเตากระทรวงอุตสาหกรรม
2545ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106กระทรวงอุตสาหกรรม
2544ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่ากระทรวงอุตสาหกรรม
2544ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่ากระทรวงอุตสาหกรรม
2545ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕กระทรวงอุตสาหกรรม
2544ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๔๔กระทรวงอุตสาหกรรม
2548ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใชน้ํามันใชแล้วที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘กระทรวงอุตสาหกรรม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50