Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา(พ.ศ.2550-2552)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2545วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสงขลาวรรณี, นวลแก้ว
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ, ศุภวิไล; ศุลีมาน, วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์, ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์, รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ, สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ, ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ, เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์, ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์, พืชมงคล
2548โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2549โครงการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทถ้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม; สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ยุคเพอร์เมียนและยุคไทรแอสซิกในหินตะกอน ระวางอำเภอหาดใหญ่-
2548โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการส่ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; มหาวิทยาลัยทักษิณ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา