ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ศักยภาพการผลิตสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis เชิงพาณิชย์จากโรงเรือนเลี้ยง สาหรับผลผลิตสาหร่ายเกล็ดและสาหร่ายผงระพีพร, เรืองช่วย; แวมารือนี, มะดีเยาะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2561โรคและปรสิตของปลากดเหลือง Mystus nemurus (Cuvier & Valencieness, 1893) จากการเพาะเลี้ยงในอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลานิรัติศัย, เพชรสุภา; โซเฟีย, จารุประสิทธ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556ประชาคมสัตว์น้ำบริเวณแท่งคอนกรีตสำหรับการป้องกันตลิ่ง ในจังหวัดปัตตานีซุกรี, หะยีสาแม; นญาดา, ขวัญทอง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2017Feeding Ecology of Asian Green Mussel (Perna viridis): Influences of Sexes, Sizes, Habitats and SeasonsSukree, Hajisamae; Teuku Haris Iqbal; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2014Cultivation Characteristics and Biological Responses of Agarophytic Seaweed, Gracilaria fisheri (Rhodophyta), in Southern Thailand.Rapeeporn, Ruangchuay; Phi, Thi Nguyen; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2558ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของสาหร่ายไส้ไก่ระพีพร, เรืองช่วย; อาริณี, มูน๊ะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2560นิเวศวิทยาทางอาหารของลูกปลากะรังดอกแดงวัยอ่อน (Epinephelus coioides) และลูกปลาชนิดอื่น ที่อาศัยร่วมกันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างหะยีสาแม, ซุกรี; ช่วยเกื้อ, กาญจนาฏ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2020ชีววิทยาการสืบพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีบางประการของสายพันธุ์สาหร่ายผมนางสกุล Gracilaria จากบ่อเลี้ยง จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาระพีพร เรืองช่วย; ปาริฉัตร สังข์ทอง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2022ความสมบูรณ์เพศของแม่ปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) ระยะแรกรุ่นและเทคนิคการเพาะพันธุ์ในเรือนเพาะฟักซุกรี หะยีสาแม; อรอนงค์ ศรีประเสริฐ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2022ผลของอาหารเสริมสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ต่อการเจริญเติบโตและสีเปลือกของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; ภาวินีย์ กลีบทอง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม