กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8128
ชื่อเรื่อง: การจัดการความรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Knowledge Management of Primary School Teachers under Pattani Primary Educational Service Area Office I
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์
มะรอบี, เจะแม
Faculty of Education (Educational Administration)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
คำสำคัญ: บุคลากรทางการศึกษา;สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา;ปัตตานี;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: สารนิพนธ์ (กศ.ม.(การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8128
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Minor Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover197.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts138.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgement128.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents168.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1231.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2431.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3288.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4273.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5334.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences216.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix364.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae149.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น