932 Research : [61] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัยโอภาส พิมพา; วีระศักดิ์ คงฤทธิ์; อุมาพร แพทย์ศาสตร์; บรรเทิง ทิพย์มณเทียร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ภาสกร ธรรมโชติ; บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์; นนทิภัค เพียรโรจน์; ธีรศักดิ์ จินดาบถ; ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์; พิมพิกา พูลสวัสดิ์; อภิวัฒน์ อายุสุข; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2551โครงการระบบการผลิตและการตลาดมะละกอ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; สุทธิจิตต์ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2561โครงการสถานความรู้งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันสุทธิจิตต์ เชิงทอง; สุชาติ เชิงทอง; ยุวดี ลีเบ็น; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553โครงการการย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานีจุรีรัตน์ บัวแก้ว; เกื้อ ฤทธิบูรณ์; โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2564การพัฒนาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อแท่งห้ามล้อรถไฟที่มีประสิทธิภาพสมใจ จันทร์อุดม; ประภาศ เมืองจันทร์บุรี; นริศรา มหาธนินวงศ์; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2563การพัฒนาแท่งห้ามล้อสำหรับอุตสาหกรรมรถไฟไทยสมใจ จันทร์อุดม; ประภาศ เมืองจันทร์บุรี; นริศรา มหาธนินวงศ์; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556ศึกษาการปรับสภาพวัตถุดิบยางก้อนถ้วยต่อคุณสมบัติของยางแท่ง STR 20 และสมบัติของยางวัลคาไนซ์จุฑารัตน์ อินทปัน; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557การพัฒนาเครื่องมือบนเว็บไซต์สำหรับศึกษารูปแบบการกระจายตัวของจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทยศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การวัลคาไนเซซันของยางธรรมชาติและยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยการใช้สารประกอบแอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวางเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี; เจริญ นาคะสรรค์; Johns, Jobish; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Science (Division of Physical Science); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กเพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และความเป็นพิษต่อเซลล์อุไรวรรณ วีระพันธ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อไก่อุมาพร แพทย์ศาสตร์; โอภาส พิมพา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การปรับปรุงความคงขนาดของแผ่นไม้ปาล์มน้ำมันอัดโดยการแช่เบื้องต้นด้วยกรดซิตริกก่อนกระบวนการอัดร้อนรัตนา ชูหว่าง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกง และออกแบบบรรจุภัณฑ์บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์; ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นพนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; วรรณฤดี หวั่นเซ่ง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยม ในระยะก่อนการให้ผลผลิตสุจรรยา พงศ์สวรรค์; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; ฉวีวรรณ จั่นสกุล; นราทิพย์ จั่นสกุล; นิทัศน์ สองศรี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่ง STR20 ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561ผลของระดับปุ๋ยผสม N P K และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตเงาะนอกฤดูกาล ในภาคใต้ของประเทศไทยสุชาติ เชิงทอง; สุทธิจิตต์ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพด้วยเชื้อราผุบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์ณัฐธิดา รักกะเปา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60