575 Thesis : [22] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue DateTitleAuthor(s)
2562คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาและเกณฑ์แปลผลคะแนนของแบบประเมิน ความแตกฉานด้านสุขภาพชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบ ความเข้าใจ (THLA-W+) ฉบับภาษาไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ธมลวรรณ พรประสิทธิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2561การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของชาวไทยที่อิงวิธีการของแบบวัด Newest Vital Singสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ปรินา ณ พัทลุง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559การค้นหาหุ้นสามัญที่ตลาดตั้งราคาไม่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ชวลิน อินทร์ทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา : กรณีบริการผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลักของประเทศไทย ในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; ชฎีนาฏ ใหม่วัด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอกของ 3 ระบบประกันสุขภาพหลัก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; เพ็ญสมร อินทรภักดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559คุณค่าและสมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสำหรับเภสัชศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยกร ศรเลิศล้ำวาณิช; ฐาปนีย์ ชลสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กมลรัตน์ นุ่นคง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ดวงทิพย์ อรัญดร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2015Study on anti-HIV-1 integrase activity of Albizia procera (Roxb.) Benth barkSupinya Tewtrakul; Pattarapan Panthong; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2015Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudyWillingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudySurachat Ngorsuraches; Khachapon Nimdet; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2015Benefit-Risk Assessment of Medication : A Case Study of HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)Surachat Ngorsuraches; Tanatape Wanishayakorn; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558กระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กฤษฎา วิทยารัฐ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยอมร รอดคล้าย; อุไรวรรณ เลิศรัมย์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558ประสบการณ์การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของเภสัชกรท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; โศภิต สุขสุพันธ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556การทดสอบคุณสมบัติการวัดของแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ฉบับภาษาไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556ผลของการให้บริการของคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2554รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; สมชาย ละอองพันธุ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2555การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ้างสรรพคุณยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่นสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; อรอุษา สุวรรณมณี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; ธนเทพ วณิชยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรกมล รุกขพันธ์; กนิษฐกานต์ สามสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22