Browsing by Author สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์สุธรรม สุขมณี; ชาคริต ทองอุไร; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; วีระ ไทยสยาม; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; วีระ ไทยสยาม; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2544การวิจัยพัฒนาการผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโรงกลั่นน้ำมันฝางชาคริต ทองอุไร; สุธรรม สุขมณี; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2551การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟาเรดสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2550การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งยางแผ่นด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรดภราดร ภักดีวานิช; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2558การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียน และการเก็บรักษาสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2551การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมีสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Engineering Chemical Engineering
2558การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; จุฑารัตน์ ทะสะระ; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2550การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูงสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2555ปัจจัยของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของใบเตยสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; อนุสรา นาดี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2553ปัจจัยของเทคนิคการอบแห้งและเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของกุ้งแห้งสายพันธุ์ Penaeus spp.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; เกียรติฉัตร์ แกว่นกสิกรรม; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2544ภาวะแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของแก๊สออยล์จากโรงกลั่นฝางชาคริต ทองอุไร; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยชูลีรัตน์ คงเรือง; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; มหาวิทยาลัยทักษิณ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่องการอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2561แนวทางการอบแห้งกล้วยเล็บมือนางและกล้วยไข่ด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซหุงต้มสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ธวัลอรนัญช์ มุสิกะไชย; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี