Browsing by Author พิทยา อดุลยธรรม

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; พิทยา อดุลยธรรม; จักรี ทองเรือง; วรัญญู ศรีเดช; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2541การผลิตปลาสะเต๊ะจากปลามูลค่าต่ำไพรัตน์ โสภโณดร; พิทยา อดุลยธรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2557การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ทอดแช่เยือกแข็งพร้อมบริโภคพิทยา อดุลยธรรม; วนิดา บุรีภักดี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปนตีนที่ผลิตทางการค้าเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; พิทยา อดุลยธรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2554การใช้ประโยชน์จากกากนมถั่วเหลืองในการผลิตไส้กรอกหมูบดหยาบพิทยา อดุลยธรรม; พิไลวรรณ ธารายศ
2547คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมืองสุธา วัฒนสิทธิ์; พิทยา อดุลยธรรม; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; อาภรณ์ ส่งแสง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2557ผลของสารทดแทนไขมันประเภทใยอาหารต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเนื้อไก่เศษเหลือจากการตัดแต่งเสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; พิทยา อดุลยธรรม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2547โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กิตติ เจิดรังษี; พิทยา อดุลยธรรม; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร