Browsing by Author ปรเมศวร์ เหลือเทพ

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; จตุวิทย์ สุวรรณรงค์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การบริการของรถโดยสารประจำทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ตปรเมศวร์ เหลือเทพ; สุเมธี เจริญธรรม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2561การประเมินความสามารถของการเดินในเขตชุมชน กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่และป่าตองปรเมศวร์ เหลือเทพ; ภานุพงค์ พุฒภักดี; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558การปรับปรุงการจราจรบริเวณสี่ทางแยกบนถนนกาญจนวาณิชย์ในเมืองหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ชัยวัฒน์ ใหญ่บก; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2561การปรับปรุงการจัดการจราจรบริเวณทางแยกในเขตเมืองหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ปรัชญา อรัญเวศ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถส่วนบุคคลกับรถโดยสารประจำทางในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ศุภกร สุทธิพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556การวิเคราะห์ความเปราะบางเนื่องจากภัยพิบัติของโครงข่ายถนนในเมืองหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การศึกษาความเปราะบางของโครงข่ายถนนจากอุทกภัย : กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรเมศวร์ เหลือเทพ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรในจังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ซุลกีฟลี มามะ; อรรถกร สาละ; ไชยยศ ชายสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ ใหญ่บก; ศุถกร สุทธิพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การศึกษานโยบายและมาตรการด้านการขนส่งสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ณฤพล นิยม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การศึกษาแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์เวลาเดินทาง กรณีศึกษาระบบรถบัสไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ศรายุทธ จุลแก้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน : กรณีศึกษาแยกส่วนหย่อมธรรมนูญวิถีเทศบาลนครหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ชัยเทพ สาครวิเศษ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา