Browsing by Author ปรเมศวร์ เหลือเทพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การบริการของรถโดยสารประจำทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ตปรเมศวร์ เหลือเทพ; สุเมธี เจริญธรรม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558การปรับปรุงการจราจรบริเวณสี่ทางแยกบนถนนกาญจนวาณิชย์ในเมืองหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ชัยวัฒน์ ใหญ่บก; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2561การปรับปรุงการจัดการจราจรบริเวณทางแยกในเขตเมืองหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ปรัชญา อรัญเวศ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถส่วนบุคคลกับรถโดยสารประจำทางในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ศุภกร สุทธิพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556การวิเคราะห์ความเปราะบางเนื่องจากภัยพิบัติของโครงข่ายถนนในเมืองหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การศึกษาความเปราะบางของโครงข่ายถนนจากอุทกภัย : กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรเมศวร์ เหลือเทพ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรในจังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ซุลกีฟลี มามะ; อรรถกร สาละ; ไชยยศ ชายสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ ใหญ่บก; ศุถกร สุทธิพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การศึกษานโยบายและมาตรการด้านการขนส่งสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ณฤพล นิยม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การศึกษาแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์เวลาเดินทาง กรณีศึกษาระบบรถบัสไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ศรายุทธ จุลแก้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน : กรณีศึกษษแยกส่วนหย่อมธรรมนูญวิถีเทศบาลนครหาดใหญ่ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ชัยเทพ สาครวิเศษ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา