Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การกำจัดสารประกอบฟีนอลในน้ำทิ้งโรงงานน้ำมันปาล์มโดยการใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากใบยางพาราธรรมศักดิ์ ศรีสุขใส; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2540การจัดการระบบวนเกษตรและป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานีสายัณห์ สดุดี; พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539การจัดการระบบวนเกษตรในที่ราบลุ่มแม่น้ำปากพนังนิธิ ฤทธิพรพันธุ์; นฤมล พฤกษา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2540การบำบัดน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อน จากอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชสุรพล อารีย์กุล; นิภา มหารัชพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541การบำบัดน้ำเสียจากการทำยางพาราแผ่นโดยระบบไม่ใช้ออกซิเจนชอบ บุญช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539การปนเปื้อนของมลสารบางชนิดในน้ำบาดาล อำเภอหาดใหญ๋ จังหวัดสงขลาวิภา มีศิลป์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2534การปนเปื้อนของโลหะหนักในตะกอนธารน้ำจากการทำเหมืองแร่ตะกั่วอารมย์ เชาวลิต; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2545การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิ่งเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินในจ้งหวัดสงขลามุมตาส ราฮามัน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การประยุกต์ใช้โปรแกรม CAMEO ในการวิเคราะห์อันตราย : กรณีอุบัติภัยเนื่องจากการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียบนทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดสงขลาธีรยุทธ กำศิริพิมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2543การประเมินความยั่งยืนของระบบไร่นาสวนผสมบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาวิเชียร จาฏุพจน์; ปิยะนุช เจริญศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตภัทรา ไปล่โสภณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2548การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของศูนย์อาหารศรีตรัง เทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาฌานิกา แซ่แง่; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2550การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการนำซากมูลฝอยเก่าจากบ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลมาผลิตเป็นพลังงานมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงอริศรา ร่มเย็น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544การปรับปรุงดินเลนจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยการล้างด้วยน้ำจืดและการใช้ซีโอไลท์ธำรงค์ สังข์บุรินทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2548การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการติดตามตรวจสอบการกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดร่วมกับพืชลอยน้ำของระปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาฟารีดา คาเรง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2537การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อการเพาะปลูกชาญชัย ธนาวุฒิ; พนม อินทฤทธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2545การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าเขาหลวงและชุมชนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชจรูญพันธุ์ เชี่ยววิทย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาของรัฐ : กรณีศึกษาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซียศุภวรรณ ชนะสงคราม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2535การศึกษาคุณภาพน้ำฝนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสิทธิชัย ศรีมีชัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การศึกษาระดับตะกั่วในเลือด ระดับแคดเมียมและโครเมียมในปัสสาวะของช่างพ่นสีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่บรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุภาพร จันทร์หอม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม