Browsing by Author จุฑามณี ตระกูลมุทุตา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลาจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ฐิติกา เสนาจิตต์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) : บทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; จุรีพร ดุกหลิ่ม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ความคิดเห็นต่อการรักษาวินัยของข้าราชการตำรวจในจังหวัดนราธิวาสจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; กิติศักดิ์ เลื่อนจันทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ความต้องการสวัสดิการตามเจเนอเรชั่นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ชนิดา รัตนชล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ภูทิน ผ่องขาว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; อัยย์ชาลิสา ชูอินทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561ความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาสจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; กนกวรรณ ช่วยบำรุง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; มัฌสุรีย์ มณีมาศ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; อัจฉรา ช่วยนุกูล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจตระเวนชายแดน กรณีศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; นิภา รัพยูร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2556ธรรมาภิบาลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ประสิทธิผลการนำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; สุณีย์ จุลมณีโชติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ในทัศนะของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; อรอนงค์ เรืองพุทธ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรมะนัง จังหวัดสตูลจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ปพน แววทองคำ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ชวนพิศ เงินฉลาด; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงงานเทศบาลภาคใต้ตอนบนจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ชุติพร มณีโชตื; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์