Browsing by Author จันทิมา ชั่งสิริพร

Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจันทิมา ชั่งสิริพร; เกวลิน ปฐมระวี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2551การกำจัดทูโลอีนในอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ Tio2) ในปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกจันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; จรรยา อินทมณี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้จันทิมา ชั่งสิริพร; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้จันทิมา ชั่งสิริพร; พงษ์ศักดิ์ ขาวอินทร์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การกำจัดแอมโมเนียในหางน้ำยางและอากาศเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นจันทิมา ชั่งสิริพร; ศิรณัฐ ปานสังข์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็กจรัญ บุญกาญจน์; จันทิมา ชั่งสิริพร; สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การบำบัดแอมโมเนียในอากาศเสียจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วยปฏิกรณ์โฟโตแคตะไลติกจันทิมา ชั่งสิริพร; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2550การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติกจันทิมา ชั่งสิริพร; จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2543การผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโดยการกลั่นแบบจุดเดือดจริงชาคริต ทองอุไร; จันทิมา ชั่งสิริพร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2559การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราเพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำจันทิมา ชั่งสิริพร; ทัศนีย์ นุ้ยเลิศ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การผลิตไคโตซานและการประยุกต์ใช้สำหรับผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจันทิมา ชั่งสิริพร; มนัสขวัญ จิตประคอง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิวจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2561การสกัดสารสำคัญจากข้าวสังข์หยดงอกโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายจันทิมา ชั่งสิริพร; นิรณา ชัยฤกษ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549การออกแบบระบบปฏิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2561การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้จันทิมา ชั่งสิริพร; พรศิริ แก้วประดิษฐ์; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2559การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งในโรงงานผลิตยางแท่ง STR20พรศิริ แก้วประดิษฐ์; จันทิมา ชั่งสิริพร; พฤกกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2558การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติจันทิมา ชั่งสิริพร; พรศิริ แก้วประดิษฐ์; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2558การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20จันทิมา ชั่งสิริพร; พรศิริ แก้วประดิษฐ์; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิลจันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549ระบบกำจัดแอมโมเนียจากหางน้ำยางสำหรับการผลิตยางสกิมบล๊อกจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; ซ้อน เจียรบุตร; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี