Browsing by Author คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การติดตามผลของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพยุคล ทองตัน; บุญสิทธิ์ บัวบาน; นันทพร นภาพงศ์สุริยา; จามรี ศิริรัตน์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร; คณะเภสัชศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์; บัณฑิตวิทยาลัย
2547การปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลโตนดโดยใช้ไม้เคี่ยมและปูนขาวสุกัญญา จันทะชุม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2545การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุดไพรัตน์ โสภโณดร; ไพศาล วุฒิจำนงค์; ธงชัย สุวรรณสิชนณ์; เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง; อมรรัตน์ สวัสดิทัต; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2542การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมกิตติ เจิดรังษี; เถวียน บัวตุ่ม; ศุภศิลป์ มณีรัตน์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2548การออกแบบและสร้างเครื่องกรองแบบไหลขวางสำหรับการศึกษาฟลักซ์และฟาวลิ่งในกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่นวิโรจน์ ยูรวงศ์; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2541การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ : I. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้, II. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้หมักอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; กนกอร อินทราพิเชฐ; พูนสุข ประเสริฐสรรพ์; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2548การเยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ปรียา แก้วพิมล; กัลยา วิริยะ; บุษยา ขุนแผ้ว; แสวง คำหงษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา; คณะอุตสาหกรรมเกษตร; โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
2541การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมันอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี; ปิยะรัตน์ ธนโกเศศ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2541การแยกและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่าอรัญ หันพงศ์กิตติกุล; พูนสุข ประเสริฐสรรพ์; กนกอร อินทรพิเชษฐ์; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2535คุณสมบัติบางประการของโปรตีเอส จากเครื่องในปลาทูน่าและปลาซาร์ดีนพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2549ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพพลรัตน์ ขวัญรอด; วิลัศนา โพธิ์ศรี; เกสินี ตระกูลทิวากร; ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2544สารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียแลกติกจากผลิตภัณฑ์ปลาหมักสุกัญญา จันทะชุม; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2546เครื่องดื่มสมุนไพร : สาขา อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือสมุนไพรวิโรจน์ ยูรวงศ์; ปิยะรัตน์ บุญแสวง; เบญจมาส เชียรศิลป์; มณฑิชา เพชรสุทธิ์; ไอลดา สัมพันธรัตน์; รัติกาล มานพ; Faculty of Agro-Industry; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2547โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กิตติ เจิดรังษี; พิทยา อดุลยธรรม; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร