Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Showing results 1 to 20 of 88  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Concept Similarity Based Information RetrievalJirapond Muangprathub; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2009Application of inulin and Lactobacillus plantarum TISTR 050 in litopenaeus vannamei (also called penaeus vannamei)Kidchakan Supamattaya; Boonkob Viriyapongsutee; Jareeporn Ruangsri; Vudthikorn Chittiwan; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022Artificial Intelligence of Smart Agriculture with Multiple Cropping in NFT Hydroponics SystemSupaporn Chaiarayalert; Wrintorn Booneua; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022Big Data Analytics for Predicting Coral Bleaching in Samui Island Area, Suratthani ProvinceSupattra Puttinaovarat; Tanatpong Udomchaipitak; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023Biological Activity of Chemical Constituents from Cinnamomum porrecyum (Roxb.) KostermParinuch Chumkaew; Pornpimoll Muanchaichum; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023The Computational and Performance Aspects of Masked Face Detection and RecognitionApirat Wanichsombat.; Kachasak Intim; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2009Detection of salmonella spp. contaminated in salted egg by PCR method compared to conventional culture methodBenchamaporn Pimpa; Duangkhae Kanjanasapa; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017Salinity Tolerance in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)Pattira Pongtippatee; Biboon Withyachumnarnkul; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Science and Industrial Technology
2563การคัดแยก และศึกษาคุณสมบัติของบาซิลลัสเพื่อใช้เป็นสารเสริมโพรไบโอติกในไก่ไข่ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา; อรทัย แดงสวัสดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การคัดแยกและผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริกไทย (Piper nigrum L.)จรัสลักษณ์ เพชรวัง; นภาพร คงตุก; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2550การจัดทำรูปวิธานในการจัดจำแนกชนิดตัวอ่อนของแมลงหนอนปลอกน้ำในวงศ์ Hydroptilidae บางชนิดในประเทศไทยพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551การตรวจสอบหลากหลายพันธุกรรมของสบู่ดำในประเทศไทยโดยวิธีอาร์เอพีดีปัทมา เสนทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังการวางไข่และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridizationดวงแขฑิตา กาญจนโสภา; ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553การประยุกต์ใช้การทำความเย็นแบบระเหยกับคอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R-410Aพงศกร ศานติชาติศักดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023การประเมินความต้องการโปรตีนของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทยที่ใช้ใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักบดี คำสีเขียว; รุ่งรัตน์ ประสมสุข; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020การประเมินเสถียรภาพทางพันธุกรรมของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง(Nepenthes mirabilis) ที่ขยายพันธุ์ในหลอดทดลองโดยใช้เทคนิคโมเลกุล และสัณฐานวิทยาเยาวพรรณ สนธิกุล; จันทร์เพ็ญ ใจชื่อ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การปรับปรุงความคงขนาดของแผ่นไม้ปาล์มน้ำมันอัดโดยการแช่เบื้องต้นด้วยกรดซิตริกก่อนกระบวนการอัดร้อนรัตนา ชูหว่าง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพด้วยเชื้อราผุบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำนึ่งปลาสำหรับพืชอาหารสัตว์ในนาร้างสุชาติ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม