Browsing by Author ไพโรจน์, สุวรรณจินดา

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนันทการ์, เสนแก้ว; อภิญญา, สุราวุธ; สุพร, ฆังคมณี; อาริยา, จูดคง; ลักษมี, สุภัทรา; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; นลินี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; พัชรี, นิยมศรีจันทร์
2552การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุงสำราญ, สะรุโณ; ปัทมา, พรหมสังคหะ; ไพเราะ, เทพทอง; สาริณีย์, จันทรัศมี; มานิตย์, แสงทอง; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; บรรเทา, จันทร์พุ่ม; อุดร, เจริญแสง
2551การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อการบริโภคสดภาคใต้ตอนล่างสำราญ, สะรุโณ; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; สุภาค, รัตนสุภา; อริยธัช, เสนเกตุ; สุนันท์, ถีราวุธ; ปัทมา, พรหมสังคหะ; สัมพันธ์, เกตุชู; สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร; พันธ์ศักดิ์, อินทรวงค์; อำพา, ขำประเสริฐ; ศุกร์, เก็บไว้; นลินี, จาริกภากร; ศริณนา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นทีภาคใต้ตอนล่างสำราญ, สะรุโณ; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; ปัทมา, พรหมสังคหะ; สาริณีย์, จันทรรัศมี; ไพเราะ, เทพทอง; มานิตย์, แสงทอง; ชุชาติ, ไชยพันธ์; ชอ้อน, พรหมสังคหะ; บุญรัตน์, เหมือนยอด; อาอีฉ๊ะ, ใบละจิ; สุภาค, รัตนสุภา; อุไรวรรณ, สุกด้วง; สมใจ, จีนชาวนา; ปรีดา, หมวดจันทร์; เสาวนีย์, ชูวิโรจน์; อริยธัช, เสนเกตุ; สัมพันธ์, เกตุชู; สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร; วิชัย, ใจภักดี
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์เพื่่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นทีภาคใต้ตอนล่างสำราญ, สะรุโณ; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; สุรพล, จันทร์เรือง; อุุไรวรรณ, สุกด้วง; ปัทมา, พรหมสังคหะ; เกียรติศักดิ์, ขุนไกร; สัมพันธ์, เกตุชู; สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; วิชัย, ใจภักดี
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ในแปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสานจังหวัดพัทลุงบรรเทา, จันทร์พุ่ม; สำราญ, สะรุโณ; อุดร, เจริญแสง; นลินี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
2553การวิจัยและทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนันทิการ์, เสนแก้ว; เขมมิการ์, โขมพัตร; อภิญญา, สุราวุธ; สาวิตรี, เขมวงศ์; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; นลินี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
2552การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุงศุกร์, เก็บไว้; สำราญ, สะรุโณ; สุนันท์, ถีีระวุฒิ; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อำนวย, ไชยสุวรรณ์; สมพงษ์, ทองช่วย; นลิณี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
2545ศักยภาพในการให้ผลผลิตและผลพลอยได้ของพืชในระบบปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยไพโรจน์, สุวรรณจินดา
2553เวทีวิจัยสัญจร : กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำราญ, สะรุโณ; สาริณีย์, จันทรัศมี; ปัทมา, พรหมสังคหะ; ไพเราะ, เทพทอง; มานิตย์, แสงทอง; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร
2554แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรรายย่อยสำราญ, สะรุโณ; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; ปัทมา, พรหมสังคหะ; สาริณีย์, จันทรัศมี; ไพเราะ, เทพทอง; มานิตย์, แสงทอง; ชอ้อน, พรหมสังคหะ; บุญรัตน์, เหมือนยอด; อาอีฉ๊ะ, ใบละจิ; เสาวภาค, รัตนสุภา; อุไรวรรณ, สุกด้วง; สมใจ, จีนชาวนา; และเกียรติศักดิ์, ขุนไกร