Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

Showing results 38 to 57 of 133 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017The Use of Purple Nonsulfur Photosynthetic Bacteria to Maintain Water Quality, Sources of Single Cell Protein and Bioactive Compounds for Shrimp CultivationDuangporn Kantachote; Supaporn Chumpol; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2014Value enhancement of fermented ground pork product using Y-aminobutyric acid producing starter lactic acid bacteriaDuangporn Kantachote; Anussara Ratanaburee; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเลพิมลศรี มิตรภาพอาทร; ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; วราภรณ์ วุฑฒะกุล; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2558การกระจายของยีนกลุ่ม HlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใบแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเลพิมลศรี มิตรภาพอาทร; ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; วราภรณ์ วุฑฒะกุล; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2556การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบดวงพร คันธโชติ; สุเมธ ไชยประพัทธ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2559การคัดเลือก การทำบริสุทธิ์บางส่วนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อแอคติโนมัยสีทวิไลลักษณ์ สุวะโซโน; จีราวรรณ ศีลภัย; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซม์ไลเปสเซลลูเลสอะไมเลสหรือโปรติเอสเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ประไพพิศ เชาวลิต; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกเชื้อ Aspergillus oryzae สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ทนเกลือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมน้ำปลาปรียานุช บวรเรืองโรจน์; อาคม หวานนุ่น; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระในสภาวะมีอากาศและ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อสำหรับปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเลี้ยงฟางข้าวดวงพร คันธโชติ; สัลวา ตอปี; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2555การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลกมลธรรม อ่ำสกุล; อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2540การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากน้ำทิ้งผ่องผกา เธียรมนตรี; วิวิทย์ ศมศานติ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2560การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ที่ย่อยโปรตีนและมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคกุ้ง vibrio spp.ดวงพร คันธโชติ; ณัชภัทร แสงธรรมหนอ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในกระบวนการหมักแป้งขนมจีนปรียานุช บวรเรืองโรจน์; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจ; ชลธิชา เลี่ยมดำ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกทนอุณหภูมิต่ำที่ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็นปรียานุช บวรเรืองโรจน์; นุชรี ตันติสุวรรณโณ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2548การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัตดวงพร คันธโชติ; วราภรณ์ วุฑฒะกุล; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2550การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้งวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ดวงพร คันธโชติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้ผลิตผักดองวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ภณิดา เกื้อสุวรรณ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2530การตรวจหา COLIFORM และ PATHOGENIC ENTERIC BACTERIA ในผักสดชนิกต่างๆในตลาดหาดใหญ่โดยการเปรียบเทียบผักสดที่ล้างน้ำสะอาดกับน้ำยาชนิดอื่นๆพรรณี พึ่งรัศมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2561การตรวจหา Stenotrophomonas maltaphilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; ณัฐณิชา อิงวิยะ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์