Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553คุณลักษณะของน้ำนมแพะจากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; มนทกานต์, จุฑานันท์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพเครื่องดื่มข้าวมีสีเทวี, ทองแดง คาร์ริลลา; อัสมา, อับรู; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มายองเนสเทวี ทองแดง, คาร์ริลลา; สูรยานี, บาราเฮง; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2557ผลร่วมของคลื่นเสียงความถี่สูงและความร้อนต่อคุณภาพน้าสกัดจากข้าวเหนียวดำเทวี, ทองแดง คาร์ริลา; สุไฮนีย์, เบญจเหม; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2556คุณภาพทางเคมีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากภาคใต้ของประเทศไทย และการเตรียมโมโนลอรินโดยใช้เอนไซม์พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; รุสมียา, อาลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของทารก อายุ 6-12 เดือน ในจังหวัดปัตตานีเทวี ทองแดง, คาร์ริลา; นัฏฐพร, อนิสงค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2555ผลของสารหมักเนื้อ และเทคนิค Sous Vide ต่อคุณภาพของไก่กอและพร้อมบริโภคพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; ประกายแก้ว, โกมลตรี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2555ผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวัตถุเจือปนในอาหารต่อคุณภาพของนมแพะผงพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; นุชเนตร, ตาเย๊ะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ