Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.023 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของครู ตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สูรัยยา วามุ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554กระบวนการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อัสมาวาตี, ดอเลาะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อาเรฟ, หะยีหามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; ฮอซาลี, บินล่าเต๊ะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; หะมะสูดิง, มามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; นูรฮานาน, อูซิน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูลอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; วัฒนชัย, เนสะและ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)