Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus X O. mossambicusชุติมา ตันติกิตติ; กิจการ ศุภมาตย์; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2542การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวจากพาหะนำเชื้อและสิ่งมีชีวิตธรรมชาติโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2550ผลของบีเทนต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด, การปรับตัวต่อความเค็ม และสุขภาพในกุ้งขาว (Penaeus vannamai)กิจการ ศุภมาตย์;
2553โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงามวุฒิพร พรหมขุนทอง; นเรศ ซ่วนยุก; กิจการ ศุภมาตย์; คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2528การใช้สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายพุงชะโด และผักตบชวาผสมในอาหารเพื่อให้อนุบาลปลูกปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus bleekerวุฒิพร พรหมขุนทอง; ดวงรัตน์ เทศประสิทธิ์; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548ผลของอะฟลาทอกซินบี1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศกิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสวุฒิพร พรหมขุนทอง; จรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2548การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเลเพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกิจการ ศุภมาตย์; ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2546การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)นพดล ศุกระกาญจน์; กิจการ ศุภมาตย์; จรีพร เรืองศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์