Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการบำบัดน้ำเสียที่มีสารไฮโครคาร์บอนด้วยปฏิกิริยา fenton ร่วมด้วยการตกตะกอนของเกลือซัลเฟตลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; จรัญ บุญกาญจน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2548กลีเซอโรไลซิสของกลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลจรัญ บุญกาญจน์; ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549การออกแบบระบบปฏิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานผลิตน้ำยางข้นจรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2546การระเหยของสารอินทรีย์ระเหยจากน้ำเสียจรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549ระบบกำจัดแอมโมเนียจากหางน้ำยางสำหรับการผลิตยางสกิมบล๊อกจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; ซ้อน เจียรบุตร; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพาราจุไรรัตน์ รัตนะพิสิฐ; จันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2545สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับกระบวนการระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากบ่อเติมอากาศจรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2544การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสารเพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่ชาคริต ทองอุไร; จรัญ บุญกาญจน์; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล
2548การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้นสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; อุดมผล พืชน์ไพบูลย์; จรัญ บุญกาญจน์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี