Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 11641 (Search time: 0.083 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทื่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้องจากการรักษาด้วยการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องอย่างต่อเนื่องเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; พวงผกา รอดฉวาง; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2549การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการติดตั้งซอฟร์แวร์งานให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2548การยึดเกาะของ Candida albicans บนพื้นผิวฐานฟันปลอม (พอลิเมทิลทาคริเลต) ที่เคลือบด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆทัศนีย์ บรรณประเสริฐ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์)
2538แบบแผนการนอนหลับของผู้สูงอายุในเขตเมืองนุกูล ตะบูนพงศ์; วันดี คหะวงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2534การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2003Synthesis and characterization of ruthenium (II) complexes with 2,6-(diphenylazo) pyridine ligandPaweena Nookong; Faculty of Science (Inorganic Chemistry)
2550การสอนการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีภาคใต้สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขธมลวรรณ แก้วกระจก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2550การดูแลแบบผสมผสานในผู้สูงอายุโรคมะเร็งระหว่างได้รับรังสีรักษาสุรีพร ชุมแดง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2549คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยในระยะผ่าตัดตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดและผู้ป่วยในโรงพยาบาลประจำจังหวัด เขตภาคใต้ตอนล่างสุรางค์รัตน์ พรหมเจริญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2547ประสบการณ์การพยาบาลแบบองค์รวมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศมนนันท์ สุขสม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)