Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 25 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทยมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2528การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้ง และความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้ทศพร เหมพัฒน์; วิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2534การศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุกมงคล แซ่หลิม; จรัสศรี นวลศรี; สุมาลี สุทธิประดิษฐ์; วิชัย พันธนะหิรัญ; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2543รายงานวิจัยเรื่องการควบคุมโรคทริสเตซาในส้มจุกโดยการปลูกเชื้อสายพันธุ์ไม่รุนแรงรัตนา สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาพ เกียรติทับทิว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองสุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การชักนำให้มังคุดตกผลเร็วมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ยงค์; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2546การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกองสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2549การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2547การพัฒนาระบบการปลูกลองกองมงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์