Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 23 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2525ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อความต้องการมีบุตรเพียงครอบครัวละ 2 คนของสตรีชาติพันธ์ต่าง ๆ ในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของไทยพุทธ และไทยมุสลิมในภาคใต้สุนันทา เชื้อชาติ; ศรัณยา บุนนาค; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นนักดื่มสุราของนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรัณยา บุนนาค; อำนวย อินทสโร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Law; คณะนิติศาสตร์
2549พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลการเรียนของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2547ศรัณยา บุนนาค; อรรถพร หวังพูนทรัพย์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2550พฤติกรรมการเลือกซื้อยาแก้ไอของผู้บริโภคใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุนันทา เชื้อชาติ; ศรัณยา บุนนาค; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ตัวกำหนดอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2548ความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิมศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2547รูปแบบการใช้ชีวิต การเสพสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2542พยากรณ์ดุลการท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดเนเซีย-มาเลเซีย-ไทยศรัณยา บุนนาค; เกื้อกูล สุนันทเกษม; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2544ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงาน และถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทยศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ