Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-25 of 25 (Search time: 0.04 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การชักนำให้มีการสร้างแคลลัสจากใบอ่อนและลำต้นของมะม่วงหิมพานต์สมปอง เตชะโต; วิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; วันทนา เอ้งย่อง; สุภากรณ์ เหมทานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2544การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุธัญญา ทองรักษ์; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2548การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกองจำเป็น อ่อนทอง; จำเป็น อ่อนทอง; สุรชาติ เพชรแก้ว; มงคล แซ่หลิม; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2543รายงานวิจัยเรื่องการควบคุมโรคทริสเตซาในส้มจุกโดยการปลูกเชื้อสายพันธุ์ไม่รุนแรงรัตนา สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาพ เกียรติทับทิว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2539การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทยมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์