Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 208 (Search time: 0.061 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; นูรฮานาน, อูซิน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชิดชนก, เชิงเชาว์; ชญานิษฐ์, กาญจนดี; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2556การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; เจะนิเยาะ, มุสตาปะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสศักรินทร์, ชนประชา; กีเร๊าะ, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีดวงมณี, จงรักษ; รอฮานี, เจ๊ะอุเซ็ง; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2557รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; สิรินารถ, แววสง่า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; มูหัมมัดรอฟลี, แวหะมะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานีประชา, ฤาชุตกุล; กาดาฟี, หะยีเด; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550สตรีไทยมุสลิมกับอาชีพพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2505-2550เปรมสิรี, ศักดิ์สูง; Faculty of Humanities and Social Sciences (History and Art); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ
2554แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาสเขต 1 (พ.ศ.2555-2560)ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; จำนงค์, แสงหวัง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา