Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 190 (Search time: 0.041 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; นูรฮานาน, อูซิน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556เพ็ญพักตร์, ทองแท้; เจ๊ะมัยฮัน, มาหิเละ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; เอกภูมิ, เสมวรนนท์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; สิรินารถ, แววสง่า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556ภาวะผู้นำและบทบาทของอิหม่ามในการจัดการศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาสอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อับดุลอาซิซ, เจ๊ะมามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556ประชาคมสัตว์น้ำบริเวณแท่งคอนกรีตสำหรับการป้องกันตลิ่ง ในจังหวัดปัตตานีซุกรี, หะยีสาแม; นญาดา, ขวัญทอง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชิดชนก, เชิงเชาว์; ชญานิษฐ์, กาญจนดี; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; รุสดีย์, ดอหะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาสฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; อิบรอฮิม, ตาเยะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อิสามะแอ, มูบิง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)