Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.187 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิมศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2542พยากรณ์ดุลการท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดเนเซีย-มาเลเซีย-ไทยศรัณยา บุนนาค; เกื้อกูล สุนันทเกษม; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2544ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงาน และถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทยศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2541ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ : เปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2527การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพ ปัญหาผลกระทบและสาเหตุเสาวภา ชัยมุสิก; ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547รูปแบบการใช้ชีวิต การเสพสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2526บทบาทของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2525ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อความต้องการมีบุตรเพียงครอบครัวละ 2 คนของสตรีชาติพันธ์ต่าง ๆ ในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ตัวกำหนดอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2535เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา สภาพเศรษฐกิจสังคม และประชากรของผู้ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ