ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 70
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันที่ใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมันเตากระทรวงอุตสาหกรรม
2555ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕กระทรวงอุตสาหกรรม
2553ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2550ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง(Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ.2550กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2544ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๔๔กระทรวงอุตสาหกรรม
2539ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
2553ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๓กระทรวงอุตสาหกรรม
2545ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106กระทรวงอุตสาหกรรม
2550ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐กระทรวงอุตสาหกรรม
2539ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจาก ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม