ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 472
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
1980ปัญหาการเพิ่มผลผลิตการทำนาปรังในตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไสว, เพ็งมาก
2554โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำและปรับปรุงถนน ภายในฟาร์ม)โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2546โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืนที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2528โครงการ อ่างเก็บน้ำค่ายเสนาณรงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2550โครงการฝายบ้านพูด พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2554โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2558โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลาสานักงานก่อสร้าง 11 สานักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
2554โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2557แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2558ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16
2556แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง