ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 472
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2539การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2543ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชาคมสัตว์น้ำบริเวณทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาณรงค์ศักดิ์ คงชัย; สมชาย วิบุญพันธ์
2012การสร้างต้นแบบระบบเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ตอนล่างสำราญ สะรุโณ และคณะ
1990ผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนด จังหวัดพัทลุงพะเยาว์ รัตนวิบูลย์ และคณะ
2550กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสม ม.12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงสมนึก คงชู และคณะ
2552การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสุพร ฆังคมณี; สมปอง นุกูลรัตน์; ลักษมี สุภัทรา; ศรินณา ชูธรรมธัช; อภิญญา สุราวุธ; อุดร เจริญแสง
2550ทัศนคติของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรปูม้านิภา กุลานุจารี; สัมพันธ์ ปานจรัตน์; ธีรยุทธ์, ศรีคุ้ม
2553การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมาดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2550การประมงกุ้งทะเลจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันกมลพันธ์ อวัยวานนท์; รังสิมันต์ บัวทอง; อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ
2548การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือสำรวจประมงในอ่าวไทยวิรัตน สนิทมัจโร; คณิต เชื้อพันธุ์; ปิยะโชค สินอนันต์