994 งานวิจัยเชิงสังคม : [128] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 128
Issue DateTitleAuthor(s)
2560วิดีโอจำลองสถานการณ์น้ำ วันที่ 26-28 พย. 2560 บริเวณคลองร.1 ด้วย HEC-RAS 1D 2D Modelสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2560วิดีโอจำลองสถานการณ์น้ำ วันที่ 26-28 พย. 2560 บริเวณคลองอู่ตะเภา ด้วย HEC-RAS 1D 2D Modelสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2547แนวทางการฟื้นฟูการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านท่าช้างและบ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระยะที่ 1ชีพ, แก้วบุญสง; ประไพ, คงโต; ประโลม, ทองแก้ว
2543การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงฐายิกา, เทพหน; พินิจ, ดวงจินดา
2014การมีส่วนของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวิชยุต, ธนสิทธิสวัสดิ์; พินิจ, ดวงจินดา
2556Impacts Of The National Economic And Social Development Plan On Songkhla Lake Basin Development ThailandNarit, Doungsuwan; Chatchai, Ratanachai; Penjai, Somgpongchaiyakul; Prapaporn, Sangganjanavanich
2555สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาระบบการจัดการคลองต่ำ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1เพียร, ปุกแก้ว; สิริภรณ์, เหมมณี; ไพโรจน์, นัดชา
2555แนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำคลองหลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1ปรีชา, อ่องแก้ว
2554การคิดต้นทุนพร้อมกับรายได้จากการปลูกยางพาราในรูปแบบของระบบสมการหลายชั้น กรณีศึกษาอา เภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอา เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชวรางคณา, กีรติวิบูลย์
2559องค์รวมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้_เรินแต่แรกเมืองพัทลุงการเคหะแห่งชาติ
2559ภูมิศาสตร์ภาคใต้ และลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาการเคหะแห่งชาติ
2559ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการโฮมสเตยใ์นเกาะยอวราภรณ์, สุขแสนชนานันท์
2554การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยรูปแบบ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(โฮมสเตย์):ศึกษา เปรียบเทียบ ชุมชนเกาะยอกับชุมชนเกาะยาวน้อยสุทธิชา, พูลเกิด
2559ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาคใต้ และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการเคหะแห่งชาติ
2536ผู้คนและวัฒนธรรมบรเิวณบ้านพรคุวนเคร็ง จังหวัดนครศรธีรรมราชสืบพงศ ์, ธรรมชาติ
2557โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้มหาวิทยาลัยศิลปากร
2559โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน: พรุควนเคร็ง ชม กิน เที่ยว มาที่เดียวครบสุวัฒน์, คงแป้น
2558-06-26การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อการอนุรักษ์ปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ กรณีศึกษาลาดุกลำพัน ในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชฮัสวานี, เล็มกะเต็ม; พรพิมล, เชื้อดวงผุย; อุมาพร, มุณีแนม
2553การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชอำพร, ศักดิ์เศรษฐ; ชไมพร, แก้วศรีทอง; สุภาพ, สังขไพทูรย์; หฤษฎ์, บินโต๊ะหีม; สุวิมล, สี่หิรัญวงศ์
2556การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประมาณ, เทพสงเคราะห์; จรินทร์, เทพสงเคราะห์; อดิศร, ศักดิ์สูง; ศุภการ, สิริไพศาล; พรศักดิ์, พรหมแก้ว; วรุตม์, นาที
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 128