Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15585
Title: ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุง
Authors: สำราญ สะรุโณ
ชะอ้อน พรหมสังคหะ
บุญรัตน์ เหมือนยอด
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
นลินี จาริกภากร
วิชัย ใจภักดี
Keywords: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
Issue Date: 2553
Publisher: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Abstract: ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เป็นรูปแบบของการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการปลูกพืช และพระราชดำริทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ 45 ไร่ พบว่า รูปแบบในการจัดการพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้เดินทางมาเยี่ยมชม คือ การจัดแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนตามแนวพระราช ดำริทฤษฎีใหม่ พร้อมจัดสถานีการเรียนรู้ตามแนวความคิด 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง ได้แก่ สถานีหัวใจพอเพียง เพื่อเรียนรู้พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง สถานี 9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง เป็นการเรียนรู้การปลูกพืช 9 กลุ่มเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดำรงชีพ ได้แก่ พืชรายได้ พืชอาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชอาหารสัตว์ พืชพลังงาน พืชท้องถิ่นพื้นเมืองอนุรักษ์ และ พืชใช้สอย สถานีภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี และสถานีดำรงชีพพอเพียง เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงของครัวเรือนตัวอย่าง รูปแบบการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเที่ยวของชุมชน
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15585
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.