Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553การศึกษาทบทวนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2540-2559สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม