ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 42
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556-09-16เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2552แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2555สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2556-03ผังเมืองในหัวเมืองภูมิภาค กรณีหาดใหญ่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2555-08กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2551-06-04กรอบการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกและชายฝั่งทะเลภาคใต้อาคม, เติมพิทยาไพสิฐ
2554-10แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2558-04-10การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2558-01-20เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2550เอกสารงบประมาณ ปี 2550สำนักงบประมาณ
2557รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณ