Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดสในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยสุวรรณา ผลใหม่; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2548ไอโซไซม์ของเปอร์ออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคของยางพารานุรอามาลี ดีนามอ; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2543การประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซไซม์ในการจำแนกสายพันธุ์กล้วยไม้พรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2547ยีนสำหรับเอนไซม์ในช่วงต้นของวิถีนอนเมวาโลเนทที่นำไปสู่การสังเคราะห์ไอโซพรีนอยด์ในปาล์มน้ำมันสาวิตรี เขมวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2534การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ cGMP-Phosphodiesterase และ cGMP-Binding Protein จากตัวอสุจิของหอยเม่นจุดฟ้าประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2535การเตรียมสารเอนไซม์และโคเอนไซม์ที่มีมูลค่าสูงจากกากน้ำทิ้งของโรงงานทำน้ำยางข้นรพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2536การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิสวัลลี สุวจิตตานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2537เอนไซม์สังเคราะห์ NADPH ในปาล์มน้ำมันประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541การเพาะเลี้ยงเซลล์เอนโดสเปอร์มจากข้วไร่แบบแขวนลอยและการใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้งรพีพร โสตถิพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543เอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสในใบยางพาราวัลลี สุวจิตตานนท์; พัชรากร รัตนภูมี; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี