Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของอิลิซิตินและชูโอสปอร์ของเชื้อรา Phytophthora botryosa ต่อใบยางพาราพันธุ์ต้านทาน (BPM-24) และพันธุ์อ่อนแอ (RRIM600)นิลุบล บุญหวังช่วย; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2548ไอโซไซม์ของเปอร์ออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคของยางพารานุรอามาลี ดีนามอ; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2530สมบัติและการทำงานของเอนไซม์เมวาโลเนทไคเนสของต้นยางพาราและการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นยางพารารพีพร โสตถิพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2533การทำงานระดับโมเลกุลของสารเร่งน้ำยางเอททีลีนต่อผลการผลิตยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การสะสมของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสและสารประกอบฟีนอลิกในยางพาราหลังติดเชื้อรานันทา เชิงเชาว์; นิสาพร มูหะมัด
2539อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-เบต้ากลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; กมลชนก รักเสรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539เอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์ เอ ซินเทส ในน้ำยางพาราและการประยุกต์ใช้วัลลี สุวจิตตานนท์; สุรีย์ พีรภูติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2555การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2560การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน Pathogenesis-Related-1 (PR-1) จากยางพารา (Hevea brasilliensis)นันทา เชิงเชาว์; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์