Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การวิเคราะห์สมบัติของเลคตินจากฮิโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยนิษา ไพจิตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2545สมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั่งอะไมเลสจากเมล็ดเนียงนกจุฬา วิริยะบุบผา; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2551การโคลนนิ่งและสมบัติของสารยับยั้งเอนไซม์โปรดีเอสจากน้ำยางของยางพาราวิไลวรรณ โชติเกียรติ; ไอนิง มูซอ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การตอบสนองของเลคตินในกุ้งแช่บ๊วยต่อเชื้อก่อโรคและไม่ก่อโรคประภาพร อุทารพันธ์; ปิ่นนภา ลิ่มพานิช
2541กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; กมลชนก รักเสรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี