Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาสมบัติของฮีโมไซยานินในกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; อาจรีย์ เจียวก๊ก; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2547การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดสในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยสุวรรณา ผลใหม่; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2549การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดสจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2548การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; วนิดา ฤทธิเดช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2561การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเลคตินที่มีโดเมน Low-density lipoprotein receptor จากกุ้งแชบ๊วยที่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำด้วยไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวประภาพร อุทารพันธุ์; พันทิพา รุณแสง; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2557การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไฟบริโนเจนจากกุ้งแชบ๊วยอรณิชา รัตนาภรณ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี