Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-57 of 57 (Search time: 0.003 seconds).
Collection hits:
Collection Name
647 Research
647 Thesis
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2023ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเติบโตภายหลังได้รับบาดเจ็บทางจิตใจต่อความสุขของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; สุริยา ยอดทอง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2023ผลของโปรแกรมการสร้างความมั่นคงภายในจิตใจต่อความวิตกกังวลในผู้สูงอายุโรควิตกกังวลทั่วไปวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; กาญจนา ศุภศรี; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2023ผลของโปรแกรมการโค้ชผู้ดูแลเพื่อการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าวีณา คันฉ้อง; อินทุอร ก้านกิ่ง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2023ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ต้องขังโรคจิตเภทวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; เจนวิทย์​ ณาคะ​โร; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2023ปัจจัยทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ววีณา คันฉ้อง; นฤมล ทองเปีย; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช