Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยเรื่องประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามหลักศาสนาอิสลามของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบศรีสุดา วนาลีสิน; วีณา คันฉ้อง; วินีกาญจน์ คงสุวรรณ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดตรังนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดสตูลนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2553รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลยะลาทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต; วีณา คันฉ้อง; ดำรงค์ แวอาลี; สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช