Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้ช่อลดา พันธุเสนา; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; บุญวดี เพชรรัตน์; ศรัณยา บุนนาคร; พิไลรัตน์ ทองอุไร; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นพิไลรัตน์ ทองอุไร; เหม มณีมั่งคั่ง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :เปรียบเทียบระหว่างทัศนะของผู้บังคับบัญชาและบัณฑิตทิพวรรณ รมณารักษ์; ณัฐกาญจน์ ไชยรัตนพงศ์; พิไลรัตน์ ทองอุไร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การศึกษาปัญหาการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลประสาทสงขลาพิไลรัตน์ ทองอุไร; ศุภวรรณ ศรีช่วย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช