Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2533สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาความรู้และบริการยาเม็ดคุมกำเนิด สำหรับร้านขายยาในจังหวัด สงขลา ตุลาคม 2532-กันยายน 2533เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2530อิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; นันทนา น้ำฝน; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2539ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล