Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 176 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนแห่งหนึ่งในภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สวาท กรศิริลักษณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2545ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพวิฑูรย์ สังฆรักษ์; วราภรณ์ นุ่นแก้ว; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2533สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาความรู้และบริการยาเม็ดคุมกำเนิด สำหรับร้านขายยาในจังหวัด สงขลา ตุลาคม 2532-กันยายน 2533เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2545การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทย และการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2533ค่านิยมทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทยไขแสง ชวศิริ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2544แนวความคิดและการปฏิบัติของผู้บริหารพยาบาลในการพัฒนาตน คน และระบบงาน เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในจังหวัดสงขลาไขแสง โพธิโกสุม; ทัศนีย์ นะแส; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2549การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลาพิทักษ์ ธีระพุทธรักษา; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2546ตัวทำนายลักษณะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของประชาชนจังหวัดพัทลุงอนุชา หนูนุ่น; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2550การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วย ในการจัดบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่สายชล ผาณิตพจมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2547ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเอง ของภาคประชาชนในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาพิชัย พวงแก้ว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)