Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การแสดงภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและเพื่อนร่วมงานโรงพยาบาลทั่วไป เขต 8อรัญญา เชาวลิต; ศุภพร ศรีพิมาน; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2539ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2556ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สุทิศา เจริญสิน; ปาริชาติ หนุนพระเดช; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2021ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประเทศไทยปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; ประภาพร ชูกำเหนิด; นราจันทร์ ปัญญาวุทโส; Faculty of Nursing (Nursing Administration); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล