Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดระวี เจียรวิภา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550ศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพาราระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2546การศึกษาสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการแตกของผลส้มโชกุนในภาคใต้ของประเทศไทยระวี เจียรวิภา; โนรี อิสมะแอ; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550การใช้แบบจำลองการผลิตพืชเพื่อการประเมินปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยางพาราอิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สมยศ ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้างระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; พีรยุทธ ภักดีวานิช; บุญจอง วงศ์มณี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560ความผันแปรของสภาพอากาศในฤดูกาลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมันระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2549-08-29แบบจำลองการผลิตพืชและการประยุกต์ใช้ในยางพาราระวี เจียรวิภา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์